Skip to content

Om oss

Vård i fokus är ett fristående, privat vårdbolag som erbjuder plats i HVB-hem för ungdomar och unga vuxna. Vår grundtanke är att utveckla och arbeta med metoder som gör det enklare att främja positiv utveckling för barn och unga som placeras i olika former av vårdboende.

Vi erbjuder ett strukturerat boende med erfaren behandlingspersonal som är tillgänglig dygnet runt.

Vi erbjuder:
  • HVB-hem för pojkar 13-19 år

Vi arbetar utifrån systemteoretisk grund och anknytningsteori. Vi gör kontinuerliga utvärderingar som kan kompletteras med psykologutlåtande om så önskas.

Kvalitativ vård – våra grundprinciper

Dessa sju grundprinciper anger huvuddragen för vad vi avser med kvalitativ vård av barn och unga, och betonar vårt gemensamma ansvar att stärka barns rättigheter över hela världen. Grundprinciperna bärs upp av vårt åtagande att åstadkomma en positiv och bestående förändring för de barn som, av många olika anledningar, och under olika lång tid, inte kan bo med sina föräldrar.

Alla barn har rätt till säkerhet och hälsa, till att växa och utvecklas, inhämta kunskaper för livet och ha möjlighet att delta som fullvärdiga medlemmar i samhället. Den omsorg de får måste ta hänsyn till deras egen personliga och kulturella identitet, och samtidigt främja deras känsla av tillhörighet och att höra hemma i ett sammanhang.

BBIC samtliga behovsområden ligger till grund för våra grundprinciper.

Grundprincip 1 – att främja barnets säkerhet

Varje barn ska placeras i ett tryggt och säkert boende som skyddar dem från alla slags övergrepp eller utnyttjande.

Grundprincip 2- att främja hälsa och välbefinnande

Varje barns behov av fysisk, känslomässig och psykologisk hälsa samt kontinuerlig utveckling ska tillgodoses under placeringen, så att barnets möjligheter att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv möjliggörs.

Grundprincip 3- att främja växande och utveckling

Varje barn ska få fullt stöd i att förverkliga sin potential för lärande och utveckling med hänsyn till ålder, utvecklingsnivå, förmågor, inlärningssätt, kultur, språk och kommunikationsbehov.

Grundprincip 4 – att främja en känsla av tillhörighet

Varje barn ska uppmuntras att lära sig om sin biologiska familj, sin kultur och sitt ursprung, och all kontakt med familj och vänner som är bra för barnet ska aktivt stödjas och främjas.

Grundprincip 5 – att främja identitet och kultur

Varje barns delaktighet i en mångfald av etnicitet, kultur, samhälle, språk, tro, andlighet och personliga värden ska uppmuntras och stödjas.

Grundprincip 6 – att främja kunskaper för livet

Varje barn ska få stöd i att utveckla färdigheter och personliga tillgångar som kan bidra till återhämtningsförmåga och möjliggöra positiva övergångar under deras liv.

Grundprincip 7 – för att främja deltagande

Varje barn ska få en kontinuerlig möjlighet att aktivt och genuint delta i alla angelägenheter som påverkar deras tillvaro samt att inta sin egen plats som aktiva medlemmar i samhället. Barnet ska ges möjlighet till att bli självständig och uppmuntras att delta i föreningslivet.

Om Vård i fokus

Styrelse: allabolag.se
Ekonomi: allabolag.se