Skip to content

Utvärdering

KDATM – Key Developmental Assets

Unik metod att kvalitetssäkra vården för barn och unga

Med hjälp av KDA™ kan vi systematiskt följa utvecklingen för barn och unga placerade på våra boenden.

KDA™-metoden identifierar tjugo nyckelfaktorer för positiv och beständig utveckling. Tolv av dem representerar yttre stödjande faktorer som barnet omges av från början av placeringen, t.ex. positiv kommunikation mellan barn och vuxna, stöd från skolan och sociala aktiviteter. Åtta individuella faktorer handlar om barnets egenskaper och beteenden, t.ex. hur barnet löser konflikter och förmågan att ta ansvar för sig själv och andra.

Modellen bygger på forskning inom barns och ungdomars utveckling, risk och skyddsfaktorer samt förmåga att utveckla egen motståndskraft. Bakom forskningen står North American Search institutet i USA och en studie där tre miljoner barn deltagit.

Med fokus på det positiva

KDA™-modellen är styrkebaserad, och fokuserar på att framhålla de positiva erfarenheterna, relationerna och möjligheterna samt de personliga egenskaper som barn behöver för att växa upp till trygga och ansvarsfulla vuxna.

I praktiken innebär det att kontaktpersonerna fyller i en KDA™- rapport varje vecka för att beskriva och rapportera om barnets utveckling. De rapporterar vad de ser och gör i det dagliga livet med barnet som de har ansvar för och får därmed stöd i sin egen reflektion över barnets utveckling och behov.

Uppmuntrar barn till delaktighet

KDA™-modellen inbjuder till hög delaktighet i den egna behandlingen genom särskilda arbetsblad som fylls i tillsammans med kontaktpersonerna på HVB-hemmet en gång i veckan. Det ger också information om boendets planering samt vilka möten och aktiviteter som barnet har deltagit i under veckan.

Sammanställningen av barnets utveckling inom olika områden kan visas både skriftligt och som ett diagram vilket gör statistiska analyser möjligt om placerande kommun är intresserad.

Strengths and Difficulties Questionnaire

Säkrar att vi gör rätt saker

HVB-hemmet använder även skattningsformuläret Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) för att säkra en kontinuerlig övergripande bedömning av placerade barn och ungdomars beteende och psykiska hälsa vid de aktuella skattningstillfällena.

SDQ bygger på erfarenheter från andra etablerade och erkända instrument och består av 25 frågor inom områden som hyperaktivitet/ koncentrationsproblem, beteendeproblem, kamratrelationsproblem, emotionella symptom  samt sociala styrkor.

Skattningar med hjälp av SDQ görs i samband med uppdateringar av genomförandeplanen: minst varannan månad eller när behov föreligger. Syftet är att hela tiden säkra att man gör rätt insatser och utvärdera dem tillsammans med nätverken.