Key Care-modellen

Key Care-modellen baseras på mångårig praktisk erfarenhet och forskning från familjehems- och öppenvårdsarbete. Den introducerades 1994 av Core Assets Group, som är vår moderorganisation i Storbritannien.

Sedan introduktionen har arbetssättet utvecklats och etablerats i koncernens hela verksamhet, och den har därmed hjälpt många barn och unga till ett bättre liv. Även Vård i fokus arbetar efter Key Care-modellen, som bygger på:

  • att möta barnet eller den unge utifrån kompetens i anknytningsteori
  • ett första fokus på stabilitet i relationen i behandlingen med hjälp av skräddarsydda insatser
  • att stabilitet och stöd i relationen gör det möjligt för personal på HVB-hemmet att arbeta långsiktigt och maximera möjligheten till förändring
  • att det i behandlingen finns kvalificerade socionomer/ behandlingspersonal, fritidspedagoger och psykolog/terapeut
  • att HVB-hemmets ledning, interna chefer och professionella systematiskt granskar sitt eget arbete och dess effektivitet kritiskt.

 

Insatsen inleds med att behandlingspedagog, socialsekreterare, skola/arbete och – om möjligt – även det biologiska nätverket möts och bildar ett team. Tillsammans kan de där lyfta sina samlade erfarenheter och olika perspektiv. Mötet gör det också möjligt att analysera  hur den enskildes svårigheter påverkar teamet och medlemmarnas inbördes relationer.

 

Teamet leds av en internt anställd psykolog, som arbetar för att olika perspektiv och åsikter ska kunna mötas och leda till en gemensam djupare förståelse för den enskildes behov. Föreståndaren för verksamheten ansvarar för att de föreslagna insatserna genomförs och följs upp i behandlingskonferenser med psykolog.

 

I Key Care-modellen är det boendet och nätverket som, med stöd från medverkande experter, kan göra en förändring möjlig. Utgångspunkten för detta är att många av de unga som är aktuella för insater inom socialtjänsten har erfarenhet av trauma och ofta anknytningssvårigheter.