Skip to content

Key Care Model®

Vård i fokus arbetar efter Key Care Model®, som bygger på:

  • att möta barnet eller den unge utifrån kompetens i anknytningsteori
  • ett första fokus på stabilitet i relationen i behandlingen med hjälp av skräddarsydda insatser
  • att stabilitet och stöd i relationen gör det möjligt för personal på HVB-hemmet att arbeta långsiktigt och maximera möjligheten till förändring
  • att det i behandlingen finns kvalificerade socionomer, behandlingspersonal, och psykolog
  • att HVB-hemmets ledning, alla anställda och professionella systematiskt granskar sitt eget arbete och dess effektivitet kritiskt

Insatsen inleds med att behandlingspedagog, socialsekreterare, skola/arbete och, om möjligt, även det biologiska nätverket möts och bildar ett team. Tillsammans kan de där lyfta sina samlade erfarenheter och olika perspektiv. Mötet gör det också möjligt att analysera hur den enskildes svårigheter påverkar teamet och medlemmarnas inbördes relationer. Föreståndaren för verksamheten ansvarar för att de föreslagna insatserna genomförs och följs upp.

I Key Care Model® är det boendet och nätverket som, med stöd från medverkande experter, kan göra en förändring möjlig. Utgångspunkten för detta är att många av de unga som är aktuella för insatser inom socialtjänsten har erfarenhet av trauma och ofta anknytningssvårigheter.