Teoretiska grunder

Verksamhetens övergripande inriktning och mål är att i trygg och omsorgsfylld familjelik hemmiljö erbjuda individuellt utformad behandling som vilar på systemteoretisk grund och anknytningsteori där de placerade ungdomarna får hjälp med och skapar en inre och yttre trygghet för att uppnå självständighet och samhörighet.

 

Verksamheten kommer använda sig av evidensbaserade metoder som Key Care-modellen,  ART, Connect samt MI. Behandlingsmetoderna i verksamheten utgår från Key Care-modellen som är en modell i att bemöta behov hos unga och som har fokus på relationer. I modellen bildas ett konkret team från den unges nätverk där det systematiskt arbetas med att uppnå en stabil situation kring den unge med fortsatt arbete till positiv förändring. Arbetet i Key Care-modellen leds av intern psykolog knuten till HVB-hemmet.

 

Verksamheten kommer också tillämpa ART som är ett manualbaserat preventionsprogram med fokus på social färdighetsträning, ilske kontroll samt moralträning, där målsättningen är att minska destruktiva beteendemönster och istället hitta alternativa lösningar som är mer gynnande och socialt normativa.

 

HVB-hemmet kommer även arbeta med Connect som har fokus på relationer och ett tryggt anknytningsmönster för att skapa förutsättning för ett tryggare anknytningsmönster och därmed bättre förmåga till all känsloreglering samt förmåga till förståelse genom reflektion och mentalisering.

 

Samtlig personal kommer använda sig av MI – Motiverande intervju som samtalsmetodik i syfte att öka motivation till beteendeförändring.