Skip to content

Teoretiska grunder

Verksamhetens övergripande inriktning och mål är att i trygg och omsorgsfylld familjelik hemmiljö erbjuda individuellt utformad behandling. En behandling som vilar på systemteoretisk grund och anknytningsteori där de placerade ungdomarna får hjälp med och skapar en inre och yttre trygghet för att uppnå självständighet och samhörighet.

Verksamheten använder sig av evidensbaserade metoder som Key Care Model®, ART, Connect samt MI. Behandlingsmetoderna i verksamheten utgår från Key Care Model® som är en modell i att bemöta behov hos unga och som har fokus på relationer. I modellen bildas ett konkret team från den unges nätverk där det systematiskt arbetas med att uppnå en stabil situation kring den unge med fortsatt arbete till positiv förändring.

Verksamheten tillämpar också ART som är ett manualbaserat preventionsprogram med fokus på social färdighetsträning, ilskekontroll samt moralträning, där målsättningen är att minska destruktiva beteendemönster och istället hitta alternativa lösningar som är mer gynnande och socialt normativa.

HVB-hemmet arbetar även med Connect som har fokus på relationer och ett tryggt anknytningsmönster för att skapa förutsättning för ett tryggare anknytningsmönster och därmed bättre förmåga till all känsloreglering samt förmåga till förståelse genom reflektion och mentalisering.

Samtlig personal använder sig av MI – Motiverande intervju som samtalsmetodik i syfte att öka motivation till beteendeförändring.