Skip to content

Våra arbetsmetoder

Vård i fokus använder sig av evidensbaserade metoder såsom Key Care Model®KDA™, ART, Connect, SDQ samt MI.

Arbetets delar

1. Bedömning, kartläggning och utredning

Om socialtjänsten önskar detta kan Vård i fokus inleda med en bedömning och kartläggning av den enskildes behov samt utforma en individuellt anpassad genomförandeplan. Vi kan också erbjuda en utredning utförd av legitimerad psykolog.

Kartläggningen omfattar enskilda samtal med barnet/den unge, beteendeobservationer på HVB-hemmet under åtta till tio veckor, samtal med föräldrar samt andra viktiga personer i nätverket. Dessutom ingår ett samtal med skolan, där också olika skattningsformulär används för att utreda särskilda svårigheter inom områden som koncentration, uthållighet och inlärning.

Om det finns en färdig utredning från socialtjänsten så utgår vi från denna när vi tar fram en individuellt anpassad genomförandeplan.

2. Behandling och genomförande

En av grunderna för effektiv behandling av unga med anknytningsbehov och trauma är att etablera en säker och stabil trygg omsorgsmiljö. Studier visar att ett förhållningssätt som består av olika faser är ett av de effektivaste sätten att få till stånd en positiv förändring – både för komplext trauma och för unga med särskilda anknytningsbehov.

  • Fas 1: att skapa stabilitet och uthållighet
  • Fas 2: att svara på anknytningsbehov och inte på beteende
  • Fas 3: att ge den unge förutsättningar för att skapa fungerande strategier för att hantera känslomässig stress
  • Fas 4: att ge den unge förutsättningar för att bygga motståndskraft

I framtagandet av genomförandeplanen lägger vi stor vikt på att skapa en god relation med den unge och dess familj och nätverk. Det ökar möjligheten till goda möten som i sin tur skapar möjlighet till förändring.

HVB-hemmet arbetar tillsammans med den unge, familj och övrigt nätverk utifrån den individuella genomförandeplanen och dess konkreta mål och delmål. Insatserna anpassas utifrån individen och dess problematik. Det kan handla om stöd i skolan, att få igång meningsfulla fritidsaktiviteter, hantera eventuella brister i social förmåga, hantera svårigheter och motgångar i vardagen med fokus på impuls- och självkontroll samt på att lösa problem som uppkommer.

Möten enligt Key Care Model® med alla inblandade parter genomförs under hela behandlingsperioden med ett första möte efter tre veckor. Detta följs upp efter ytterligare tre veckor. Därefter genomförs de regelbundet efter överenskommelse. Mellan mötena håller HVB-hemmet socialtjänsten informerad om eventuella förändringar samt skriver rapporter utifrån BBIC:s livsområden.

3. Avslutning av behandlingsinsatsen

HVB-hemmet arbetar aktivt för att följa den uppgjorda genomförandeplanen. Vi verkar för normalitet inom alla livsområden och har alltid ungdomarnas bästa i fokus. De ska förberedas för att kunna leva ett så självständigt och välfungerande liv som möjligt. Avslutningen av behandlingsinsatsen förbereds därför i god tid med både den unge, familjen och socialtjänsten.